• Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility

Han Liu, Adam T. Neal, Zhen Zhu, Zhe Luo, Xianfan Xu, David Tomanek, and Peide D. Ye,
ACSnano 8, 4033 (2014).

  • Black phosphorus field-effect transistors

Likai Li, Yijun Yu, Guo Jun Ye, Qingqin Ge, Xuedong Ou, HuaWu, Donglai Feng, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang,
Nature Nanotech. 9, 372 (2014).

 
 
aqui.txt ยท Last modified: 2014/09/24 10:35 by antc
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki